Diskriminering och diskrimineringsförbudet i EU-rätten

Avskaffandet av diskriminering är en av den Europeiska unionens centrala målsättningar, vilket också kommer till uttryck i olika delar av EU-rätten. Kursens fokus ligger på principen om ickediskriminering så som den utarbetats inom Europarätten och dess betydelse på olika delar av Europarätten och på andra juridiska ämnesområden. Kursen riktar sig till doktorander i europarätt i vid bemärkelse och behandlar olika aspekter på europarättslig teori och metod av både allmän karaktär och med relevans för det egna avhandlingsarbetet. Kursen är avsedd att ge 3 poäng i doktorandutbildningen.

 

Inför kursen ska deltagarna läsa angiven kurslitteratur och författa en kort rapport av det egna avhandlingsarbetet och hur det aktualiserar frågor kring diskriminering. Vid seminariet ska varje deltagare kort presentera sitt ämne och därefter följer en diskussion och kommentarer av kursledarna.